Grease Guardian X
  • GREASE GUARDAIAN


Certification & Approved

pdi certified

PDI Certified

Grease Guardian X has been PDI Certified.
nsf approved

NSF Approved

NSF compliance achieved.
met certification

MET Certification

Grease Trap Product MET Certification
csa approved

CSA Approved

Grease Guardian CSA Approved.

Back To Top

Grease Guardian